POLITYKA PRYWATNOŚCI . Wersja z 29.08.2018

I.            WPROWADZENIE

Media Support Group Sp. z o.o., prowadząca kampanię „Zaszczep się wiedzą”, przykłada wielką wagę do poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom naszych stron internetowych oraz odbiorcom komunikacji internetowej, w tym profilu „Zaszczep się wiedzą” prowadzonego w mediach społecznościowych. Wobec powyższego zostały opracowane zasady ochrony prywatności („Polityka Prywatności”), mające przedstawiać informacje w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem Internetu.

Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich stron internetowych oraz innych kanałów komunikacji (w tym mediów społecznościowych) prowadzonych przez Media Support Group Sp. z o.o. w ramach kampanii „Zaszczep się wiedzą”.

II.            KIM JESTEŚMY?

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana przez Media Support Group Sp. z o.o.                                   z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000358717, posiadająca NIP 585-14-55-447

III.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

A.      KTO PRZETWARZA MOJE DANE OSOBOWE?

Administratorem danych osobowych użytkowników stron i profili mediów społecznościowych jest Media Support Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000358717, posiadająca NIP 585-14-55-447

B.      REGULACJE PRAWNE

Dane osobowe przetwarzane są przez Media Support Group Sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000),rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2017.1219 ze zm.), jak również z innymi mającymi zastosowanie aktami prawnymi.

C.      JAK PRZETWARZAMY DANE?

Użytkownicy pozostają anonimowi i tylko od ich decyzji i zachowania zależy czy, kiedy i w jakim zakresie Media Support Group Sp. z o.o. będzie gromadzić i przetwarzać ich dane osobowe. Gromadzenie danych osobowych może wynikać z:

 1. podjęcia kontaktu z Media Support Group Sp. z o.o (lub jej przedstawicielem) za pośrednictwem dostępnego na zaszczepsiewiedza.pl formularza kontaktowego lub podanych na niej danych;
 2. udzielania się i/lub kontaktowania się na/przez profile prowadzone w mediach społecznościowych przez Media Support Group Sp. z o.o.,
 3. funkcjonowania plików cookies / technologii kontrolujących ruch.

D.      JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Odpowiadanie oraz otrzymywanie wiadomości przez formularz kontaktowy na www.zaszczepsiewiedza.pl  

Na potrzeby korzystania z formularza kontaktowego przetwarzane są następujące dane osobowe:

 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko;
 3. numer telefonu

Użytkownicy Stron

Strony prowadzone przez Media Support Group Sp. z o.o. wykorzystują pliki cookies oraz technologie kontrolujące ruch .

E.       W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE I JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?

Cel Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązków  prawnych ciążących na Media Support Group Sp. z o.o.,  (np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Media Support Group Sp. z o.o.,

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Media Support Group Sp. z o.o., w tym promowanie działalności Media Support Group Sp. z o.o.

 

1.     Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem;

2.     Umożliwienie odpowiedzi na wiadomości przekazywane poprzez formularz kontaktowy;

3.     Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

4.     Cookies i technologie kontrolujące ruch:

a.     Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stron;

b.     Lepsze dopasowanie Stron i usług do preferencji Użytkowników.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Media Support Group Sp. z o.o.,

F.       PLIKI COOKIES ORAZ TECHNOLOGIE KONTROLUJĄCE RUCH

Czym są pliki cookies?

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe, tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Internauta. W plikach cookies zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stron oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem, w tym szczególnie usług dostępnych po zalogowaniu. Dzięki plikom cookies możliwe jest także monitorowanie aktywności Użytkowników na stronach.

Czy Strony wykorzystują pliki cookies?

Strony wykorzystują pliki cookies. Rozpoczynając korzystanie ze Stron, bez zmian ustawienia urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Stron w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików cookies, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia, w celu zapewnienia poprawnego działania Stron i realizacji dalszych celów ich zastosowania.

Jakie pliki cookies wykorzystują Strony?

Strony wykorzystują następujące pliki cookies:

 1. Sesyjne – obecne w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia strony (służące do utrzymania sesji);
 2. Stałe – pozostające w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i są generowane lub aktualizowane przy każdorazowej wizycie na Stronie.

Dodatkowo Strony, w celu kontroli ruchu, wykorzystują narzędzie Google Analytics służące do dostarczania anonimowych, zagregowanych informacji na temat źródeł, czasu i przebiegu wizyty Użytkowników na Stronie. Dzięki wykorzystaniu Google Analytics możliwe jest lepsze dopasowanie treści do preferencji Użytkowników. Narzędzie umożliwia Użytkownikowi jego wyłączenie (opt-out).

Czy pliki cookies są konieczne?

Każdy Użytkownik może zapobiec umieszczaniu plików cookies w pamięci swojego urządzenia. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, która dostępna jest w każdej przeglądarce internetowej. Warto jednak pamiętać, iż brak akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić poprawne korzystanie ze Stron, udostępnianych za ich pośrednictwem usług, jak również innych witryn i usług udostępnianych poprzez Strony.

Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający umieszczenie plików cookies w pamięci urządzenia uznaje się za wyrażenie zgody przez Użytkownika na stosowanie plików cookies przez Strony.

Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, w jaki sposób możliwe jest dokonanie zmiany ustawień obsługi cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

 1. Firefox;
 2. Chrome;
 3. Internet Explorer;
 4. Microsoft Edge;
 5. Opera;
 6. Safari.

G.      KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz Media Support Group Sp. z o.o.,  usługi pomocnicze, w szczególności w zakresie usług informatycznych. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy przepisów prawa.

Ewentualne udostępnienie danych osobowych do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej) może nastąpić jedynie, gdy zapewniony jest właściwym poziom ochrony danych osobowych (np. zapewnienie w danym państwie odpowiedniego poziomu ochrony zostało stwierdzone przez Komisję Europejską lub są stosowane właściwe zabezpieczenia, jak przykładowo standardowe klauzule ochrony przyjęte przez Komisję Europejską).

H.      JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA?

Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzoru.

W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Media Support Group Sp. z o.o., lub odbiorców, Użytkownikowi przysługuje dodatkowo prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje dodatkowo w dowolnym momencie prawo do wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

I.        JAK DŁUGO DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE?

Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzanie, nie dłużej niż przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

J.        CZY JEST TO KONIECZNE?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niektóre dane osobowe są konieczne dla umożliwienia odpowiedzi na zadane pytanie oraz uczestniczenie w dyskusji na profilach prowadzonych w mediach społecznościowych przez Media Support Group Sp. z o.o.,.

IV.            LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Na Stronach mogą się znaleźć łącza (linki) prowadzące do innych stron internetowych. Staramy się wybierać te strony internetowe, co do których jesteśmy przekonani, że są przydatne dla Użytkowników i spełniają wysokie standardy. Jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować standardów każdej strony internetowej, do której prowadzi łącze (link), ani nie jesteśmy odpowiedzialni za materiały znajdujące się na innych stronach internetowych.

Prosimy pamiętać, że strony internetowe podmiotów trzecich mogą zbierać od Użytkowników informacje umożlwiające identyfikację. Sposoby postępowania z informacjami na takich stronach internetowych nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Rekomendujemy, aby Użytkownik po połączeniu się z inną stroną internetową zawsze, przed dobrowolnym przekazaniem informacji umożliwiających identyfikację, zapoznał się z obowiązującą dla niej polityką prywatności.

V.            MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – FACEBOOK

Wykorzystujemy media społecznościowe takie jak Facebook, aby promować działalność Media Support Group Sp. z o.o. Kliknięcie przez Użytkownika w zamieszczone na stronach linki mediów społecznościowych (oznaczone logo lub nazwą danego medium społecznościowego) umożliwia przejście ze strony do danego medium społecznościowego. Po więcej informacji na temat:

 1. Facebook kliknij tutaj;

VI.            ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

Media Support Group Sp. z o.o.,  zapewnia, iż dokłada starań, by dane Użytkowników były gromadzone i przetwarzane z zachowaniem należytej staranności, w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa. Media Support Group Sp. z o.o.,  wdraża środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem.

Pomimo podejmowanych wysiłków, korzystanie z sieci Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. W szczególności zwracamy uwagę na ryzyko związane z:

 1. szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusy, malware);
 2. możliwością uzyskania dostępu do danych Użytkownika i danych zawartych na jego koncie przez osoby niepowołane;
 3. możliwością wysyłania fałszywych wiadomości przypominających Mailing lub powstania fałszywych stron do złudzenia przypominających którąś ze Stron, służących do wyłudzenia danych Użytkownika;
 4. możliwością przechwytywania danych przepływających w sieci.

Dążąc do zminimalizowania wskazanych wyżej czynników ryzyka, rekomendujemy stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu – zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania:

 1. Powinno się korzystać tylko ze zweryfikowanych sieci i urządzeń.
  1. w miarę możliwości Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych, posiadanych przez niego urządzeń, z zaufanych sieci, oraz unikać sieci publicznych, do których dostęp ma wiele osób lub osoby niezidentyfikowane (np. publiczne sieci Wi-Fi);
  2. rekomenduje się, żeby Użytkownik odpowiednio zabezpieczał urządzenie, z którego korzysta (np. poprzez oprogramowanie antywirusowe, odpowiednio skonfigurowane zapory sieciowe), jak i przesyła danych za jego pomocą (np. za pomocą usług VPN).
 2. Powinno się otwierać tylko zweryfikowane treści:
  1. w celu bezpiecznego logowania się na Stronie i/lub w mediach społecznościowych należy sprawdzić, czy wywołano właściwą stronę:
   1. nie rekomenduje się przechodzenia na stronę logowania z wyników wyszukiwania wyszukiwarki internetowej;
   2. należy zweryfikować adres Strony i protokół połączenia, a w szczególności to, czy adres strony panelu logowania rozpoczyna się od „https://” – co oznacza połączenie za pomocą szyfrowanego protokołu. Adres panelu logowania nie powinien rozpoczynać się od „http://”. Wykorzystanie szyfrowanego protokołu symbolizowane jest typowo poprzez znak zamkniętej kłódki, który wizualnie może różnić się w zależności od przeglądarki. Rekomenduje się również upewnić, czy znak taki nie jest wyłącznie graficzną ikonką wyświetlaną przez stronę, i czy prowadzi do okna przeglądarki zawierającego informacje o połączeniu i certyfikacie bezpieczeństwa;
 • rekomenduje się weryfikację, czy przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, uznaje połączenie za bezpieczne, czy certyfikat bezpieczeństwa jest ważny, i czy wyświetlane przez przeglądarkę informacje o certyfikacie odnoszą się do Strony.
 1. należy weryfikować źródło otrzymywanych wiadomości i linków oraz adresy, do których przesyłane linki faktycznie prowadzą;
 1. Powinno się korzystać tylko z właściwych narzędzi:
  1. rekomenduje się korzystanie z oprogramowania (programów, aplikacji itd.) pochodzącego z oficjalnych źródeł. W szczególności dotyczy to przeglądarki internetowej, ponieważ jest to podstawowe narzędzie umożliwiające dostęp do Stron;
  2. należy korzystać z narzędzi zapobiegających działaniu szkodliwego oprogramowania;
  3. należy aktualizować używane oprogramowanie, zwracając szczególna uwagę na aktualizacje bezpieczeństwa;
  4. zdecydowanie odradza się używanie nieoficjalnych, niezweryfikowanych narzędzi i kanałów dostępu do określonych treści i usług (szczególnie za pomocą nakładek, plug‑inów, wtyczek).
 2. Powinno się stosować silne i niepowtarzalne hasła.

VII.            ZMIANY

Aktualna wersja Polityki Prywatności publikowana jest na stronach oraz dostępna jest w siedzibie Media Support Group Sp. z o.o.,

KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz spraw związanych z ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@msg.biz.pl.